Emerytura lub renta a umowa zlecenie przykłady Każda osoba w Polsce, która nabyła prawo do emerytury lub renty, może wykonywać pracę
na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązana jest jednak do odprowadzania składek na
ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc jako emeryt lub rencista zawarliśmy jedną umowę
zlecenie, to z tytułu jej wykonywania obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowemu. Możemy natomiast zawrzeć dwie i więcej umów. Kolejna
umowy także podlegają obowiązkowi ubezpieczeń, aż Łączna podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenie osiągnie minimalne wynagrodzenie. Następna umowa nie będzie już
oskładkowana. Obowiązuje zasada sumowania podstaw wymiaru składek w kolejności dat
zawierania umów.

Przykład 1

Emeryt, który nie pozostaje w stosunku pracy, podjął pracę na podstawie dwóch umów
zlecenia. U płatnika A od 1 lutego 2023 i otrzymał 3900 zł wynagrodzenia, a u płatnika B od
15 lutego 2023 roku i otrzymał 2100 zł wynagrodzenia. Emeryt musi spełnić obowiązek
opłacenia składek. Ten obowiązek obejmuje wynagrodzenie płatnika A , płatnika B już nie
podlega obowiązkowi, ponieważ pierwsze wynagrodzenie spełniło wysokość podstawy
wymiaru składek.

Czytaj też: Urlop wypoczynkowy a urlop na dziecko

Przykład 2

Emeryt nie pozostaje w stosunku pracy, ale zatrudnił się na podstawie umowy zlecenia u
takich trzech pracodawców
U płatnika A otrzymał 2300 wynagrodzenia
Natomiast u płatnika B otrzymuje 1800 zł wynagrodzenia. Wykonuje także umowę zlecenie u
płatnika C za 1200 zł. W takim przypadku obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z tytułu
umowy z płatnikiem A oraz B. Natomiast wynagrodzenie od płatnika C jest wolna od tego
obowiązku, ponieważ łączna podstawa z tytułu obu pierwszych umów osiągnęła co najmniej
kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Emerytura a umowa zlecenie – przykłady

Przykład 3

Pan Jan, mi może przebywa na emeryturze i, jest zatrudniony na umowę o pracę na 1/2
etatu. Podpisał jednak także umowy zlecenie. Pierwszą z płatnikiem B, za którą otrzymuje
wynagrodzenie 3100 zł. Drugą z błotnikiem C, wynagrodzenie z tego tytułu to 2000 zł kropka
W lutym pan Jan był zobowiązany do składek na ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę i
umowy zlecenie z płatnikiem B. Suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osiągnęła kwotę minimalnego wynagrodzenia. Dlatego też umowa z
płatnikiem C nie powoduje tego obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *