Jak długo może pracować kierowca ? Zgodnie z polskimi przepisami, czas pracy kierowcy jest regulowany przez przepisy dotyczące czasu pracy w transporcie drogowym. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady dotyczące czasu pracy kierowcy.

  1. Maksymalny czas pracy. Kierowca może pracować maksymalnie przez 9 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia do 10 godzin przez dwa razy w ciągu tygodnia.
  2. Maksymalny czas jazdy: Kierowca może prowadzić pojazd przez maksymalnie 4,5 godziny bez przerwy. Po upływie tego czasu, musi zrobić przerwę, która wynosi co najmniej 45 minut.
  3. Tygodniowy limit czasu pracy. Kierowca nie może przekroczyć 56 godzin pracy w ciągu jednego tygodnia, ani 90 godzin pracy w ciągu dwóch kolejnych tygodni.
  4. Odpoczynek dobowy: Kierowca musi mieć co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku po zakończeniu dnia pracy.
  5. Tygodniowy odpoczynek. Kierowca musi mieć co najmniej 45 godzin odpoczynku w ciągu każdego tygodnia, który może zostać skrócony do 24 godzin co drugi tydzień.

Warto zaznaczyć, że istnieją również dodatkowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe lub przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.

Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze oraz ochronę zdrowia i warunków pracy kierowców. Naruszenie tych przepisów może skutkować sankcjami prawnymi dla kierowcy oraz pracodawcy.

Jak długo może pracować zawodowy kierowca ?

Kto kontroluje pracę zawodowych kierowców ?

W Polsce kontrolę nad pracą zawodowych kierowców sprawuje głównie Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). ITD jest organem kontrolnym, działającym na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Jego głównym zadaniem jest egzekwowanie przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym również przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadza regularne kontrole w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, zgodności z wymaganiami technicznymi pojazdów oraz innych aspektów związanych z transportem drogowym. Kontrole mogą być przeprowadzane na drogach, w miejscach postoju pojazdów, a także w siedzibach firm transportowych.

Podczas kontroli ITD może żądać okazania dokumentów dotyczących czasu pracy kierowcy. – Takich jak karty kierowcy, tachografy i zapisy dotyczące czasu pracy. Może poprosić o okazanie umowy o pracę. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów, Inspekcja Transportu Drogowego może nałożyć odpowiednie sankcje administracyjne. Mamy tu na myśli mandaty, punkty karne czy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dodatkowo, w przypadku przewozów międzynarodowych, kontrolę nad czasem pracy kierowców może sprawować również Międzynarodowy Komitet Kontroli Transportu Drogowego (KONTUMAC). KONTUMAC działa w ramach współpracy międzynarodowej i ma za zadanie zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi transportu drogowego na obszarze Unii Europejskiej.

Jak długo może pracować kierowca – konsekwencje dla firm

Jeśli firma transportowa systematycznie nie przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, może na nią nałożyć karę finansową. Kara ta może być uzależniona od liczby i powtarzalności naruszeń, a także od wielkości przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *