Zbieg tytułów do ubezpieczeń przykłady Każdy, to zatrudnia się na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy
oświadczenie usług obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz
wypadkowemu. Składki na te ubezpieczenia nalicza się od dnia rozpoczęcia do dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest
dobrowolne. Będzie obejmowało pracownika od dnia wskazanego we wniosku, ale nie
wcześniej niż od dnia, w którym Wniosek został złożony.

Zbieg tytułów w do ubezpieczeń społecznych

Różne sytuacje życiowe pokazują, że Polacy bardzo często przyjmują różne zlecenia U
dwóch, 3 a czasem więcej zleceniodawców. Pozostajemy wówczas w stosunku pracy u
jednego pracodawcy dodatkowo wykonujemy drugą umowę, na przykład zlecenia i do tego
możemy prowadzić działalność pozarolniczą, być rolnikiem. Umowę zlecenia możemy
wykonywać także wtedy, gdy jesteśmy emerytem lub rencistą. Z powyższych sytuacji
wynika, że mam zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Jeśli zleceniobiorca wykonuje
dwie lub trzy umowy zlecenia, to łączną podstawę wymiaru składek oblicza się dla każdego
miesiąca odrębnie.
Jeśli więc nasze wynagrodzenie z pierwszej mowy nie osiąga kwoty minimalnego
wynagrodzenia, wówczas obowiązany jesteśmy odprowadzać składki od 2 lub kolejnej
umowy.

Czytaj też: Czy za każdym razem po zmianie wysokości wynagrodzenia minimalnego należy dokonywać zmian w treści umowy o pracę?

Przyjmijmy minimalne stawki:

  • do 30 czerwca 2023 to 22,80 zł za godzinę. To daje wynagrodzenie 3490 zł brutto.
  • od 1 lipca 2023 roku to 23,50 zł. Czyli 3600 zł brutto.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń – przykłady Przykład pierwszy

Pan Jan od stycznia 2023 roku wykonuje pracę na umowę zlecenie U dwóch
zleceniodawców. U pierwszego płatnika uzyskuje 1500 zł brutto. U kolejnego zleceniodawcy
uzyskuje wynagrodzenie 830 zł brutto. Zatem oba te wynagrodzenia nie osiągają minimalnej
podstawy wymiaru składek. Pan Jan musi więc odprowadzać składki z obu umów.

Przykład drugi

Pani Ada jako krawcowa, musi pracować aż u trzech pracodawców w marcu 2023 uzyskała
wynagrodzenia:

U płatnika A – 1200 zł brutto

Płatnik B – 550 zł brutto

U płatnika C – 2300 zł brutto

Zbieg tytułów do ubezpieczeń – przykłady – Z powyższego przykładu wynika, że pani Ada podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wszystkich trzech Omów zlecenia. Łączna podstawa wymiaru składek z tytułu umów z płatnikiem a i b to 1750 zł. W takim przypadku nie osiągamy minimalnego wynagrodzenia, dlatego też mamy obowiązek oskładkowania wszystkich umów
Zauważmy, że Łączna podstawa wymiaru składek z tytułu mu zlecenia może się różnić w
każdym miesiącu. Aby więc ją ustalić w celu rozstrzygnięcia obowiązku Ubezpieczeń, w
każdym miesiącu odrębnie dokonujemy tych ustaleń. Ustawa o zobowiązuje do
odprowadzania składek przez wszystkich płatników. Zleceniobiorca musi przedłożyć
dokument który poświadczy, że w danym miesiącu pierwszy płatnik odprowadził składki.
Drogi płatnik nie będzie musiał dokonać potrąceń.

Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonujemy według kolejności podpisania
umów. Zatem ważna jest data podpisania umowy zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *