ZUS ustala właściwego płatnika składek Nikt nie zabrania nam zatrudniać się u więcej niż jednego czy dwóch pracodawców. Musimy tylko prawidłowo określić rodzaj umowy i wskazać płatnika naszych obowiązków wobec ubezpieczeń społecznych. Takie możliwości posiada ZUS na mocy decyzji administracyjnej ustala, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek przy zbiegu kilku pracodawców z biegiem tytułów do ubezpieczeń mogą być: umowy o pracę i umowy zlecenia, kilka umów zlecenie oraz umowa zlecenie wykonywana na rzecz pracodawcy.

Bywa tak, że ZUS w czasie kontroli lub w postępowaniu wyjaśniającym dojdzie do wniosku, że płatnikiem składek jest inny płatnik niż ten, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i rozliczał składki za ubezpieczonych kropka W takiej sytuacji ZUS uzyskane składki zaliczy na poczet należności właściwego płatnika. Znaczy to, że płatnik który zgłosił ubezpieczonych, odprowadzał składki, nie ma możliwości ich odzyskania. Od decyzji administracyjnej ZUS płatnik może się odwołać do sądu, który rozstrzyga, czy ustalenia ZUS są prawidłowe
Wysokość składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wyrażone są w formie stopy
procentowej. Jest ona jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych. Stopy procentowe
wynoszą:

  • Na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru
  • Na ubezpieczenie emerytalne– 19,52% podstawy wymiaru
  • Ubezpieczenie chorobowe, to 2,45% podstawy wymiaru
  • Natomiast ubezpieczenie wypadkowe to od 067% do 3,33%
    Kwoty są zaokrąglone do pełnych groszy

Czytaj też: Umowa zlecenia – czy może być ustna ?

ZUS ustala właściwego płatnika składek

Kto płaci składki?

Osoba, która wykonuje pracę na umowie zlecenia, składkę emerytalną w połowie finansuje z
własnych środków. Drugą połowę finansuje zleceniodawca.
W przypadku składki na ubezpieczenie rentowe Półtora procent podstawy wymiaru płaci
zleceniobiorca z własnych środków i 6,5% podstawy wymiaru płaci zleceniodawca
Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe to płaci je w całości z własnych środków
zleceniobiorca. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego w całości, z własnych środków
pokrywa je płatnik czyli zleceniodawca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *