Umowa zlecenie w różnych sytuacjach – w tym artykule pokażemy jak łączyć pracę na umowę zlecenie z różnymi życiowymi sytuacjami.

Umowa zlecenia i zasiłek macierzyński

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie zamyka nam możliwości podjęcia pracy zarobkowej.
Jeśli więc korzystamy z zasiłku macierzyńskiego i Podejmiemy pracę na umowę zlecenia,
podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania
tego zasiłku. Z tytułu umowy zlecenia możemy tylko dobrowolnie, na swój własny wniosek,
być objęci tymi ubezpieczeniami.

Umowa zlecenia i urlop wychowawczy

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegamy z tytułu urlopu
wychowawczego, na którym przybywamy. Oczywiście W tej sytuacji nie możemy mieć
ustalonego prawa do emerytury czy renty i innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń.
Takim innym tytułem jest praca na umowę zlecenia. Zatem jeśli przebywamy na urlopie
wychowawczym i jednocześnie pracujemy na umowę zlecenia, obowiązkowo
odprowadzamy składki na ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia. W tym przypadku nie
podlegamy ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego nie ma tu znaczenia, czy
umowa zawarta została z własnym pracodawcą czy z innym podmiotem. Zleceniodawca jako
Płatnik składek, musi zgłosić nas do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego
i wypadkowego, a także do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli wyrazimy zgodę.

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach –

Umowa zlecenia i status rolnika

Także rolnik wykonujące pracę na umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniem
emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu umowy zlecenie. Umowa zlecenia
jest tytułem do obowiązkowych Ubezpieczeń w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. Ma zatem odniesienie i do rolnika.

Czytaj też: Zmiany w Kodeksie Pracy

Umowa zlecenia i pozostawanie w stosunku służby

Osoba będąca funkcjonariuszem służby celno-skarbowej, także może podjąć pracę na
umowę zlecenia. Podlega obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu służby kropka tu umowy
zlecenia podlega tylko dobrowolnie. Jeżeli jednak podstawa wymiaru składek z tytułu służby
jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom
podlega także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Każdy funkcjonariusz służb podlega
obowiązkowi ubezpieczeń. Natomiast umowa zlecenia podlega tylko za zgodą
wykonującego zlecenie. Przez osoby pozostające w stosunku służby rozumiemy żołnierzy
zawodowych, funkcjonariuszy policji oraz ABW, a także agencji wywiadu czy CBA oraz
straży granicznej, straży Marszałkowskiej oraz PSP i służby więziennej. Mamy tu na myśli
także służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego, służby ochrony
państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *