Pracownik transgraniczny Polska, jako członek Unii Europejskiej, stosuje zasadę swobodnego przepływu pracowników w ramach UE. Oznacza to, że obywatele państw członkowskich mają prawo do podejmowania pracy w Polsce na tych samych zasadach co obywatele polscy, bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę. Art. 11^1 Kodeksu pracy definiuje pracownika transgranicznego jako osobę zatrudnioną na terytorium Polski, która jest obywatelem państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz nieposiadającą zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt stały.

Pracownik transgraniczny

Pracownicy transgraniczni, którzy zamierzają przebywać w Polsce przez określony czas, muszą zarejestrować swój pobyt. Zazwyczaj wymaga to zgłoszenia do urzędu wojewódzkiego, który nadaje kartę pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt.

Co więcej pracownicy transgraniczni korzystają z praw i ochrony przewidzianych przez polskie prawo pracy. Dotyczy to takich kwestii jak minimalne wynagrodzenie i czas pracy, a także urlopy oraz ochrona socjalna i inne warunki zatrudnienia. Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów.

Ponad to tego typu pracownicy mają prawo do korzystania z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Mówimy tu o ubezpieczeniu zdrowotnym emerytalnym i rentowym. Co ważne w niektórych przypadkach stosuje się specjalne umowy międzynarodowe w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Chodzi również o zapewnienie kontynuacji ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia.

Pracownik transgraniczny ma również prawo do równego traktowania i braku dyskryminacji. Mówimy o dyskryminacji ze względu na narodowość lub rasę, płeć czy religię, przekonania polityczne, wiek czy orientację seksualną, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i polskim prawem antidyskryminacyjnym.

Czytaj także: Składki ZUS w umowie o dzieło

Jakie podatki płaci pracownik transgraniczny ?

Pracownicy transgraniczni, którzy przebywają i pracują w Polsce, płacą podatki od dochodów w Polsce. Podlegają polskiemu systemowi podatkowemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *