Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność oraz emerytura lub renta.
Osoba, która nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może także wykonywać
pracę na umowę zlecenie. Jednocześnie prowadzić także poza rolniczą działalność
gospodarczą. Z tytułu obu umów Osoba ta jest zobowiązana do odprowadzania składek na
ubezpieczenia Emerytalne i rentowe. Tak jest do czasu ustalenia prawa do emerytury. Jeśli
jesteśmy już emerytem a nie rencistą, mamy obowiązek odprowadzać składki tylko z tytułu
wykonywania umowy zlecenia. Natomiast z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
ubezpieczeniom będziemy podlegać już tylko dobrowolnie. Musielibyśmy złożyć wniosek.
Powyższa zasada dotyczy tych osób, które zgodnie z przepisami uzyskały odpowiedni wpis i
w ramach tego wpisu prowadzę działalność zawodową. Dotyczy także tych osób, które
prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

Wyjątki od reguły

Powyższa zasada nie dotyczy osób, które prowadzą poza rolniczą działalność gospodarczą i
jednocześnie mają ustalone prawo do renty innej niż renta z tytułu niezdolności do pracy.
Inne wyjątkiem są osoby, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i
współpracują w prowadzeniu pozarolniczej działalności. Zasada o której wspomnieliśmy nie
dotyczy także osób pobierających rentę rodzinną.
Ostatni wyjątek stanowią osoby, które mają ustalone prawo do wojskowych czy policyjnych
rent inwalidzkich z tytułu niezdolności do służby czy też rent rolniczych z tytułu niezdolności
do pracy. Mówi o nich ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wymienione powyżej osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą tylko
dobrowolnie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Natomiast Osoby, które
prowadzą tę działalność i mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
podlegają obowiązkowi ubezpieczeń.

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność Przykład pierwszy

Pan Jan ma ustalone prawo do renty rodzinnej. Od 2021 roku na podstawie wpisu do
ewidencji prowadzi także pozarolniczą działalność gospodarczą. Od 1 marca 2023 roku wykonuje także pracę na umowę zlecenia. Pan Jan z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom
społecznym. Natomiast z tytułu działalności gospodarczej podlega im tylko dobrowolnie, na
swój wniosek.

Umowa zlecenie a pozarolnicza działalność

Przykład drugi

Pan Paweł jest lekarzem. Co więcej decyzję ZUS ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Od dwóch lat na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych prowadzi też własną pozarolniczą działalność gospodarczą. Od 1 lutego 2023 wykonując pracę na
umowę zlecenie. Dodajmy, że z tytułu umowy zlecenia podstawa wymiaru składek jest w
każdym miesiącu wyższa od obowiązującej pana Pawła najniższej podstawy wymiaru
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. To 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W związku z powyższym, pana Pawła, do czasu
ustalenia prawa do emerytury, obowiązuje ubezpieczenie społeczne z wybranego tytułu
przecinku – z umowy zlecenia lub działalności zawodowej. Drugi tytuł jest dobrowolny.

Czytaj też: Rodzaje problemów w pracy

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność Przykład trzeci

Pan Tadeusz Pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy na podstawie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników. Od 1 lutego 2023 roku wykonuje umowę zlecenia, a od
trzech lat prowadzi działalność gospodarczą. Pan Tadeusz obowiązkowi ubezpieczeń podlega z tytułu umowy zlecenia. Z tytułu działalności gospodarczej Podlega tym
ubezpieczeniem tylko dobrowolnie, na swój wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *