Artykuł 219 Kodeksu Karnego Kodeks Pracy wyraźnie kładzie nacisk na obowiązek pracodawcy wobec pracownika w kwestii wynagrodzenia. Każdy przedsiębiorca, który nie wypłaci zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej, podlega karze. Grzywna wynosi od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Wykroczeniem jest także wypłacanie wynagrodzenia wysokości niższej, niż wynika to z minimalnej stawki godzinowej. Jeśli natomiast strony w umowie ustaliły wynagrodzenie w wyższej wysokości, ale w efekcie pracownik nie otrzymał części wynagrodzenia ponad wysokość minimalną nie mamy tu do czynienia z
wykroczeniem karalnym.

Artykuł 219 Kodeksu Karnego – uważaj !

Powyższy artykuł dotyczy naruszenia przepisu prawa o ubezpieczeniach społecznych.
Przestępstwem jest fakt, gdy pracodawca nie zgłosi– nawet za zgodą pracownika –
wymaganych danych albo zgłosi nieprawdziwe dane. Mają one bowiem wpływ na prawo do
Świadczeń i na ich wysokość. Taki pracodawca podlega karze grzywny, każe ograniczenie
Wolności albo nawet pozbawienia wolności do dwóch lat. Przestępstwo popełnia także ten
pracodawca, który zatrudnia osobę na umowę o dzieło w warunkach umowy zlecenia kropka
innym wykroczeniem jest potwierdzenie mniejszej liczby godzin wykonanego zlecenia niż
rzeczywiste.

Artykuł 219 Kodeksu Karnego

Umowa o dzieło w warunkach umowy zlecenia.

Jeśli strony zawierają określoną umowę cywilnoprawną powinny uprzednio dokładnie
przeanalizować, czy rodzaj mowy jest właściwy dla wykonywania na jej podstawie
czynności. Mianowicie stawka godzinowa nie ma bowiem zastosowania do umów o dzieło.
Często bywa, że ZUS dopatrzy się w Błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy
zlecenia. Nakłada wówczas obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne,
których nie wymaga w przypadku dzieło.

Czytaj też: 5 błędów poznawczych utrudniających pracę

Jakie są różnice tych umów?

W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania
danego dzieła, A zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jeśli mamy do czynienia z umową
zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej
dla dającego zlecenie.
W umowie o dzieło istotne jest osiągnięcie określonego efektu, staranności. Dzieło ma nie
tylko odróżniać się od innych przedmiotów, ale, co bardzo ważne, uchwycić istotę
osiągniętego rezultatu. Natomiast umowa zlecenia wymaga starannego działania, które ma
osiągnąć przewidziany wynik. Pracownik wykonuje określoną czynność poprzez szereg
powtarzających się czynności bez względu na rezultat.
Umowa o dzieło nie jest obciążona ubezpieczeniem społecznym. Wiadomo jest więc, że
umowa o dzieło nakłada mniejsze wydatki na osobę zamawiającą dzieło niż na
zleceniodawcę. Należy jednak pamiętać, że ZUS może zakwestionować umowę o dzieło i
zobowiązać pracodawcę do opłacenia zaległych składek. Dlatego przedsiębiorca, który
błędnie, celowo lub nieświadomie zakwalifikuje umowę zlecenie jako umowę o dzieło Musi
liczyć się z faktem, że jego zachowanie będzie odbierana jako zamierzone obejście
przepisów Ubezpieczeń Społecznych. Uzasadnione podejrzenie ZUS oraz pip mogą
skierować do prokuratury

Według artykułu 219 Kodeksu Karnego przestępstwem jest także potwierdzanie przez
pracodawcę mniejszej liczby godzin niż w w rzeczywistości wymagało wykonanie zlecenia.
Przekłada się to bowiem na wysokość wynagrodzenia i jednocześnie na wysokość
odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *