Stronami umowy zlecenia są zlecenia dawca i zleceniobiorca. Nogą nimi być osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Poznajmy obowiązki zleceniobiorcy

Zleceniobiorca ma obowiązek wykonania zleconych mu prac jak najlepiej, kierować się wskazówkami zleceniodawcy. Jeśli zachodzi potrzeba, a nie można uzyskać zgody zleceniodawcy, który zna Istniejący stan rzeczy i wiemy, że zgodziłby się na zmianę, możemy zmienić tylko sposób wykonywania czynności, ale nie samą czynność.

Czytaj też Obowiązki zleceniodawcy

Obowiązki zleceniobiorcy

Obowiązek wydania rzeczy

Jako zleceniobiorca musimy wydać wszystko, co otrzymaliśmy od zleceniodawcy na
potrzebę wykonania czynności. Nie wolno nam powierzonych nam rzeczy i pieniędzy
używać na własne potrzeby. Jeśli po wykonaniu zleconej czynności przetrzymujemy
pozostałe środki pieniężne, będziemy zobowiązani do zapłaty odsetek ustawowych.
Na wezwanie zleceniodawcy mamy obowiązek przekazać mu wszelkie informacje o
przebiegu pracy, o wszelkich wydatkach i przychodach, przekazać rachunki, faktury kropka
przyjmując zlecenie, możemy zobowiązać się, że nie będziemy podejmować działań
konkurencyjnych w czasie trwania umowy. Ważne jest, że ” zleceniodawca może podpisać
ze zlecenia odbiorcą umowę o zakazie konkurencji zarówno na czas trwania umowy
zlecenia, jak i po jej zakończeniu „

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody

Zleceniobiorca odpowiada za szkody wyrządzone zleceniodawcy w wyniku nienależytego wykonania zlecenia lub niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy, chyba że udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego.

Obowiązki zleceniobiorcy –

Zachowanie poufności

Jeżeli umowa zlecenia wymaga zachowania poufności, zleceniobiorca ma obowiązek zachować poufność informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem zlecenia. Obowiązek ten trwa również po zakończeniu umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

Warto pamiętać, że konkretny zakres obowiązków zleceniobiorcy może się różnić w zależności od treści umowy oraz specyfiki wykonywanej pracy. Dlatego zawsze istotne jest dokładne zapoznanie się z zawartą umową i jej postanowieniami.

Przepisy branżowe

W niektórych sektorach lub zawodach istnieją specjalne przepisy regulujące pracę zleceniobiorców. Przykładem może być ustawa o radcach prawnych, lekarzach, architektach itp., które określają specyficzne obowiązki i standardy dla tych zawodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *