Umowa zlecenie ze studentem Ze względu na życiowe potrzeby pracę podejmują także uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Jeśli wykonują pracę na umowę zlecenia, to do ukończenia 26 lat nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu kropka nie podlegają ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Dla celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która kontynuuje naukę w tej samej szkole. Uczniem jest także osoba, która ukończyła szkołę i rozpoczyna szkołę, której rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Za ucznia uznajemy także osobę, która ukończyła
szkołą i nie kontynuuje nauki.

Czytaj też Praktyczna część kursu na wózek widłowy

Przyszłego studenta, zaraz po ukończeniu szkoły średniej, ustawa uznaje za ucznia do 30
września. Studentami nie są osoby studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.
Studentem jest osoba od aktu przyjęcia jej w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania
do daty ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Jaką datę uznajemy za koniec studiów?

Najczęściej uznajemy, że jest to data złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku
kierunków lekarskich, dentystycznych i weterynarii data złożenia ostatniego wymaganego
planem studiów egzaminu. Natomiast w przypadku farmacji i fizjoterapii to data złożenia
ostatniej przewidzianej praktyki. Po zakończeniu studiów osoba zachowuje prawo studenta
do 31 października tego roku.
Pamiętajmy, że ustalając obowiązek Ubezpieczeń Społecznych dla studenta wykonującego
pracę na umowie zlecenia, bez znaczenia jest jego Obywatelstwo, a także kraj odbywania
przez niego studiów.

Przykład pierwszy

Szymon jest słuchaczem studiów podyplomowych w wieku 25 lat. Od 1 lutego 2023 roku do
31 marca 2023 roku wykonywał pracę na umowę zlecenie kropka z tego tytułu podlega
ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Dobrowolnym jest natomiast
ubezpieczenie chorobowe.

Przykład drugi

Paweł jest studentem studiów magisterskich. Od grudnia 2022 roku wykonuje pracę na
umowę zlecenie. 27 Stycznia 2023 roku ukończył 26 lat. Zatem od 27 Stycznia podlega
obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie
chorobowe jest dobrowolne

Przykład trzeci

Student studiów magisterskich W wieku 23 lat podjął pracę na umowę o pracę.
Jednocześnie z własnym pracodawcą podpisał umowę zlecenie na wykonywanie czynności
w dniach od 1 do 15 lutego 2023 roku zatem zarówno z tytułu umowy o pracę jak i z tytułu
umowy zlecenia student obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym.

Umowa zlecenie ze studentem –

Przykład czwarty

Student wieku 25 lat wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę i jednocześnie u innego
pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. Zatem obowiązkowo podlega ubezpieczenia
społecznym z tytułu umowy o pracę natomiast tytuł umowy zlecenia nie. Zaznaczmy, że ani
obowiązkową ani dobrowolnie

Dla doktorantów obowiązek Ubezpieczeń Społecznych z tytułu umowy zlecenia jest
uzależniony od wysokości otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *