Odpowiedzialność materialna pracownika Każdy pracownik, który jest zatrudniony w konkretnej firmie, jest osobiście odpowiedzialny za mienie pracodawcy oraz szkody, jakie mogą zostać spowodowane. Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek troszczenia się o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia, wprowadzając również pojęcie „pracowniczej odpowiedzialności materialnej”. W związku z tym pracodawca ma prawo żądać od pracownika naprawienia ewentualnych szkód. Pracodawca nabywa to prawo w momencie powstania szkody w majątku przedsiębiorstwa. Celem odpowiedzialności materialnej pracowników jest zabezpieczenie majątku pracodawcy. – Zapewnienie, aby pracownicy nie zaniedbywali swoich obowiązków, starając się wykonywać je odpowiedzialnie.

Odpowiedzialność materialna: Najważniejsze informacje

Odpowiedzialność materialna: Najważniejsze informacje dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika można znaleźć w Kodeksie pracy, ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks ten określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, a także reguluje egzekwowanie zaniedbań ze strony pracowników. Zawiera również zasady ustalania odszkodowania na rzecz pracodawcy. W ramach odpowiedzialności materialnej pracownika można wyróżnić dwa rodzaje: szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz szkodę wyrządzoną powierzonemu mieniu.

Szkoda wyrządzona pracodawcy

Aby móc mówić o odpowiedzialności materialnej w tym przypadku, muszą wystąpić dwa warunki jednocześnie. Pracodawca poniósł szkodę, a szkoda była spowodowana zaniedbaniem lub niewłaściwym wykonaniem obowiązków pracowniczych z winy pracownika. Prawo nie precyzuje, co dokładnie oznacza naruszenie obowiązków lub ich niewłaściwe wykonanie, jednak istotne jest, jakie były przyczyny spowodowania szkody. Jeśli szkoda wyrządziliśmy nieumyślnie, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeśli szkodę wyrządziliśmy umyślnie, pracownik jest zobowiązany do pełnego naprawienia szkody. Umyślne wyrządzenie szkody zachodzi w przypadku, gdy pracownik celowo działał lub podejmował działania, które mogły spowodować szkodę.

Należy jednak pamiętać, że to pracodawca ma obowiązek udowodnienia, że powstałe okoliczności są wynikiem działania konkretnego pracownika. Kodeks pracy nie wyklucza również sytuacji, w których szkodę wyrządzają kilka osób zatrudnionych. W takim przypadku wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za szkodę w równym stopniu lub proporcjonalnie do podjętych lub zaniechanych działań.

Odpowiedzialność materialna pracownika

Czytaj też: Badania lekarskie na wózek widłowy

Mienie powierzone

Odpowiedzialność materialna pracownika. – Dotyczy mienia powierzonego pracownikowi. Mieniem, które możemy powierzyć pracownikowi, mogą być na przykład pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz indywidualne środki ochrony, odzież i obuwie robocze. Jednak w przypadku tej odpowiedzialności, pracownik może być zwolniony z niej. Kiedy ? – Jeśli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego. Ponadto, jeśli przyczyną szkody jest brak zapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających ochronę powierzonego mienia. Główne zasady charakteryzujące tę odpowiedzialność to pełna odpowiedzialność pracownika za powstałą szkodę i domniemanie winy pracownika. Mienie można powierzyć kilku osobom jednocześnie, które przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną. W takiej sytuacji pracownicy odpowiadają w określonych częściach. – Chyba że ustalono, że szkoda została w całości lub częściowo spowodowana tylko przez niektórych z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *