Fundusz Pracy i Solidarnościowy nakłada na nas dodatkowe obciążenia finansowe, obok składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli pracujemy na umowie zlecenia. Te składki są obowiązkowe i są płacone za okres, w którym obowiązują nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na takich samych zasadach jak składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023, składka na Fundusz Pracy wynosi 1%, a na Fundusz Solidarnościowy – 1,45%. Składki te są w całości finansowane przez płatnika składek. Pracodawca potrąca składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy tylko wtedy, gdy jesteśmy obowiązkowo objęci ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi na podstawie umowy zlecenia. Jeśli opłacamy składki emerytalne i rentowe dobrowolnie, to składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie są nam potrącane.

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dotyczą osób, które nie osiągnęły co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Jeśli osoba objęta umową zlecenia osiągnie ten wiek w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania składek następuje od kolejnego miesiąca. Jeśli data urodzenia osoby przypada na pierwszy dzień miesiąca, to składki te nie są obowiązkowe za cały ten miesiąc.

Od kiedy mamy obowiązek ?

Fundusz Solidarnościowy parlament wprowadził od 1 stycznia 2019 roku. Zasady odprowadzania składek na Fundusz Solidarnościowy są takie same jak składek na Fundusz Pracy. Składki opłacają osoby, które są objęte składkami na Fundusz Pracy.

Gdy umowa zlecenia obejmuje kilka miesięcy, zleceniodawca musi przeliczyć podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych na okres jednego miesiąca.

Co jeśli zleceniobiorca nie przepracuje całego miesiąca z powodu choroby ?

Musi ustalić, ile wyniosłaby podstawa wymiaru składek, gdyby pracował przez cały miesiąc. Jeśli podstawa wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy są obowiązkowe.

Co jeżeli umowa zlecenia nie określa miesięcznej stawki, ale zawiera stawkę akordową lub prowizyjną ? – Nie dokonujemy przeliczenia podstawy wymiaru składek. Decyduje przychód osiągnięty z umowy w danym miesiącu. Jeśli ten przychód wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, zleceniodawca musi opłacić składki na Fundusze.

Określona stawka miesięczna

Czasami zleceniobiorca ma określoną stawkę miesięczną w umowie. Jego wynagrodzenie w danym miesiącu wynosi tylko co najmniej minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku nie ma potrzeby przeliczania podstawy wymiaru składek. Podstawę wymiaru składek na oba fundusze stanowi zawsze przychód z umowy zlecenia zgodnie z przepisami podatkowymi.

Co jeśli zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie zarówno z umowy o pracę, jak i umowy zlecenia ?

-Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dotyczy obu umów. Jednak suma podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych musi wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Fundusz Pracy i Solidarnościowy

Zwolnienie ze składek

Obejmują pracowników, którzy wrócili z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wypoczynkowego. Zwolnienie obejmuje okres 36 miesięcy od powrotu z tych urlopów. Pracodawca nie musi płacić tych składek przez okres 12 miesięcy. Okres ten liczymy od miesiąca zawarcia umowy z osobą, która ukończyła 50 lat. Ponad to przez 30 dni zarejestrowała się jako bezrobotna w Urzędzie Pracy.

Czytaj też : Dobry zespół pracowników – czyli jaki ?

Należy pamiętać, że zwolnienia te dotyczą tylko pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy. Nie stosujemy ich do umów zlecenia. Jeśli takie umowy zawarliśmy z pracodawcą, z którym jednocześnie utrzymuje się stosunek pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *