Zezwolenie na pracę typu C jest wymagane w przypadku, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony przez pracodawcę zagranicznego i zostaje delegowany do oddziału firmy, zakładu firmowego lub podmiotu powiązanego z tą firmą, który znajduje się w Polsce. Cudzoziemski pracownik potrzebuje zezwolenia, jeśli jego delegacja będzie trwała dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Warto pamiętać, że to pracodawca zawsze składa wniosek o zezwolenie, a nie pracownik. Można złożyć wniosek o zezwolenie przez Internet na stronie www.praca.gov.pl.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę.
  • Oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu – To oświadczenie podpisuje wyłącznie przez pracodawcę, nie może podpisać go pełnomocnik.

Zezwolenie na pracę typu C – inne dokumenty

Ważne: Oświadczenie dotyczące karalności musi być podpisane przez pracodawcę. Nie jest dopuszczalne, aby podpisał je pełnomocnik.

  • Kopia wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca. Co jeśli cudzoziemiec nie ma ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania ? Należy przedłożyć kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Dowód wpłaty opłaty za wydanie zezwolenia.
  • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).
  • Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny, formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego. Konieczne jest również tłumaczenie na język polski. Mówimy tu o zagranicznym odpowiedniku odpisu z KRS.
  • Zezwolenie na pracę typu C. – Aktualny na dzień składania wniosku odpis z KRS lub innego właściwego rejestru, lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej. Odpis musi dotyczyć oddziału lub zakładu pracodawcy zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym.
  • List oddelegowujący wydany przez pracodawcę zagranicznego. W liście należy wskazać imiennie pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce, podając stanowisko, wynagrodzenie oraz okres oddelegowania.

Jak przedłużyć zezwolenie na pracę typu C?

Aby przedłużyć zezwolenie na pracę, pracodawca musi złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności obecnego zezwolenia.

Aby pracownik mógł otrzymać przedłużenie zezwolenia na pracę typu C, pracodawca powinien ponownie złożyć ten sam kompletny zestaw dokumentów, który został opisany wcześniej. Ponadto, należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Umowę między podmiotem, który powierza wykonywanie pracy, a cudzoziemcem. Ta umowa stanowi podstawę do wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę.
  • Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obejmuje to formularz ZUS RCA wraz z potwierdzeniem wysłania, ZUS IMIR lub zaświadczenie z ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *