Czym jest mobbing ? Mobbing, znany również jako molestowanie na miejscu pracy, to powtarzający się, długotrwały i celowy wzorzec negatywnego zachowania skierowanego przeciwko jednej osobie lub grupie osób w miejscu pracy. Jest to forma psychologicznego i emocjonalnego wykorzystywania, która może prowadzić do poważnych szkód zarówno dla ofiary, jak i dla organizacji.

Przykłady zachowań

  1. Poniżanie, wyśmiewanie lub obraźliwe komentarze wobec danej osoby.
  2. Ignorowanie, izolowanie lub wykluczanie danej osoby z zespołu lub grupy.
  3. Prześladowanie, szkalowanie lub rozpowszechnianie nieprawdziwych plotek na temat danej osoby.
  4. Nadmierne nadzorowanie, kontrolowanie lub narzucanie nadmiernego obciążenia pracy na daną osobę.
  5. Groźby, zastraszanie lub szantażowanie danej osoby.
  6. Ograniczanie możliwości rozwoju zawodowego lub uniemożliwianie awansu danej osobie.

Mobbing może powodować negatywne skutki zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji. Ofiara mobbingu może cierpieć z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, depresji, lęków, bezsenności, problemów zdrowotnych i innych poważnych konsekwencji. W organizacji mobbing prowadzi do pogorszenia atmosfery pracy, spadku produktywności, wzrostu absencji chorobowej oraz konfliktów między pracownikami.

Mobbing jest niezgodny z etycznymi standardami pracy i w wielu jurysdykcjach uznawany jest za nielegalny. W przypadku doświadczania mobbingu, ważne jest zgłoszenie sytuacji przełożonemu lub działowi zasobów ludzkich, aby podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Czym jest mobbing ?

Jaka jest kara za mobbing w polskim prawie ?

W polskim prawie istnieją przepisy dotyczące kar za mobbing. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi, pracodawca, który stosuje mobbing, może podlegać karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do roku. Osoba, która dokonuje mobbingu, może być również pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej i być zobowiązana do wypłacenia odszkodowania lub zadośćuczynienia ofierze mobbingu.

W praktyce, jeśli pracownik jest ofiarą mobbingu, powinien zgłosić sytuację swojemu przełożonemu lub działowi zasobów ludzkich w swojej firmie. Organizacja ma obowiązek zająć się sprawą i podjąć odpowiednie środki zaradcze. Jeśli pracodawca nie podejmie działań w celu rozwiązania problemu lub jeśli działania pracodawcy zaostrzają sytuację, poszkodowany pracownik może skorzystać z pomocy prawnika i złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy lub sądu pracy.

Czytaj też: Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Warto podkreślić, że kary za mobbing mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności sprawy i decyzji sądu. Sąd będzie brał pod uwagę stopień nasilenia mobbingu. Także szkody wyrządzone ofierze oraz działania podjęte przez pracodawcę w celu zapobieżenia i rozwiązania problemu mobbingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *