Pozostałe elementy świadectwa pracy W poprzednim artykule omówiliśmy początkowe elementy świadectwa pracy. Teraz przejdziemy do dalszych kwestii.

Punkt 6 ust. 1 – urlop wypoczynkowy

W tym punkcie firma podaje liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które pracownik wykorzystał w bieżącym roku. Pamiętajmy, że te informacje są ważne dla przyszłego pracodawcy. Na podstawie informacji zawartych w tym właśnie punkcie ustali limit urlopowy przy zatrudnianiu pracownika.

W świadectwie pracy wskazuje się tylko dni i godziny urlopu przysługującego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Uwzględnia się zarówno dni wykorzystane w naturze, jak również te, za które pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny.

Pozostałe elementy świadectwa pracy

Punkt 6 ust. 2 – urlop bezpłatny

Pracodawca ma również obowiązek udokumentować okres trwania urlopu bezpłatnego oraz podstawę prawną, na jakiej udzielił go pracownikowi. Tu podajemy wszystkie okresy w jakich pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym.

Artykuł 6 ustęp 3-4 – Urlop rodzicielski i ojcowski

W ustępie 3, pracodawca wskazuje, że w tej części umowy należy uwzględnić urlop ojcowski tylko w przypadku, gdy pracownik ma pozostały urlop do wykorzystania u kolejnego pracodawcy.

Ustęp 4 dotyczy urlopu rodzicielskiego. Podobnie jak w przypadku wcześniejszym, należy go uwzględnić tylko w sytuacji, gdy pracownik ma możliwość wykorzystania pozostałego urlopu u kolejnego pracodawcy.

Pozostałe elementy świadectwa pracy –

Punkt 6 ustęp 5 – Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy może być przyznany w maksymalnie pięciu częściach. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie okresy, w których pracownik skorzystał z urlopu wychowawczego oraz dokładnie określić daty jego trwania, aby poinformować kolejnego pracodawcę o ilości pozostałych okresów urlopu.

Punkt 6 ustęp 6 – Ochrona stosunku pracy

Pracownik ma możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy do nie mniej niż połowy pełnego etatu podczas trwania urlopu wychowawczego. Zapewnia mu to ochronę przed zwolnieniem z pracy przez okres 12 miesięcy. Jeśli pracownik skorzysta z tej możliwości, pracodawca ma obowiązek uwzględnić ten fakt w świadectwie pracy.

Punkt 6 ustęp 7 – Opieka nad dzieckiem

Pracownik, który opiekuje się dzieckiem do 14 roku życia, ma prawo do dwóch dodatkowych dni urlopu opiekuńczego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić stan urlopu opiekuńczego na dziecko w roku kalendarzowym, w którym zakończony zostaje stosunek pracy.

Punkt 6 ustęp 8 – Okresy niezdolności do pracy

Pracodawca uwzględnia okresy chorobowe za dany rok kalendarzowy, w którym stosunek pracy został rozwiązany. Urlop chorobowy nie może przekraczać 14 dni w ciągu 33 dni. Pracodawca musi dokładnie określić dni, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie chorobowe.

Pozostałe elementy świadectwa pracy-

Okresy bez wynagrodzenia

W kolejnym punkcie należy uwzględnić okresy, w których pracownik nie był uprawniony do wynagrodzenia w okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003 zgodnie z obowiązującym wtedy artykułem 92 Kodeksu pracy.

W punkcie 6 ustęp 10 pracodawca podaje okresy, w których pracownik odbywał czynną służbę wojskową lub inne formy zastępcze określone w ustawie o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustęp 6.11 służy do uwzględnienia okresów i sytuacji, w których pracownik wykonywał obowiązki na szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, podając rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. Te informacje są niezbędne do ustalenia prawa pracownika do wcześniejszej emerytury.

Punkt 6 ustęp 12 – Urlop dodatkowy

W tym miejscu pracodawca musi uwzględnić wszystkie informacje mające wpływ na prawa pracownicze u kolejnego pracodawcy. Należą do nich np. niezapłacone wynagrodzenie za określoną i udokumentowaną liczbę nadgodzin, niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników niepełnosprawnych lub niewypłacona odprawa emerytalna lub rentowa.

Punkt 6 ustęp 13 – Okresy nieskładkowe

W tej sekcji pracodawca uwzględnia okresy nieskładkowe pracownika. Jest to istotne dla prawidłowego ustalenia prawa do emerytury i jej wysokości.

Do tych okresów zalicza się niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego oraz okres pobierania zasiłku opiekuńczego.

Pozostałe elementy świadectwa pracy

Punkt 7 – Komornicze zajęcie wynagrodzenia

Obowiązkiem pracodawcy jest wpisanie do świadectwa pracy danych komornika, który zajmuje wynagrodzenie pracownika. Musi również podać numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrącanych kwot do czasu zakończenia stosunku pracy.

Te informacje są potrzebne, aby kolejny pracodawca mógł skontaktować się z komornikiem w celu potrącenia wynagrodzenia.

Pozostałe elementy świadectwa pracy –

Punkt 8 – Informacje uzupełniające

W tym miejscu pracodawca może na żądanie pracownika umieścić informacje, które nie zostały wcześniej uwzględnione w punktach dokumentu. Zazwyczaj są to informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, składników wynagrodzenia oraz kwalifikacji zdobytych w dotychczasowej pracy.

Na końcu świadectwa należy umieścić pouczenie, którego wzór znajduje się w załączniku do świadectwa pracy.

Co nie może być uwzględnione w świadectwie pracy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym świadectwa pracy, nie można podawać informacji dotyczących oceny pracownika. Nie można więc zawrzeć informacji o zadowoleniu pracodawcy z wykonywanej pracy ani o zachowaniu pracownika.

Zabronione jest również umieszczanie informacji, które mogą zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na sytuację zawodową danej osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *