Umowa zlecenie najważniejsze informacje Od 1 stycznia 2017 roku każdy zlecenia biorca i osoba świadcząca usługi na rzecz działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce lub poza krajami UE ma prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy. Do końca czerwca 2023 roku wynosi ona 22 zł 80 gr brutto a od 1 lipca 23 zł 50 gr brutto. Wynagrodzenie za pracę Musi być wypłacony w formie pieniężnej, A jeśli umowa zlecenia trwa dłużej niż jeden miesiąc, wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki musi nastąpić Przynajmniej raz w miesiącu. Zleceniodawca, który nie przestrzega tego obowiązku, Musi liczyć się z karą nawet 30 000 zł

Umowa zlecenie najważniejsze informacje

Czytaj też: Jakiej pracy szukają Ukraińcy ?

Umowa zlecenie najważniejsze informacje –

Nie chroni Cię kodeks pracy

Zleceniobiorca zatrudniony na umowę cywilnoprawną musi wiedzieć, że nie przysługują mu
żadne uprawnienia pracownicze. Nie ma więc prawa do urlopu wypoczynkowego, do
wynagrodzenia chorobowego czy do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Nie nie ma też
prawa do nagród, odpraw. Dotkliwie możemy odczuć też fakt, że nie mamy prawa do
ochrony przed zwolnieniem. Umowa zlecenia podlega przepisom kodeksu cywilnego. Na jej
podstawie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonej czynności dla
zleceniodawcy. Umowa zlecenie najczęściej dotyczy czynności polegających na sprzątaniu
pomieszczeń, roznoszenie ulotek czy też testowaniu programów komputerowych

Rozwiązanie umowy

Umowa zlecenia może być rozwiązana za zgodą obu stron lub z powodu naruszenia umowy przez jedną ze stron. Dlatego dokument powinien określać czas, przez który ma obowiązywać. Może to być określony termin lub czas nieokreślony. Umowa powinna zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy i ewentualnych kar umownych. Dokument powinien też jasno określać komu przysługują prawa autorskie do rezultatu pracy zleceniobiorcy. Zwykle prawa autorskie przysługują zleceniodawcy, chyba, że stron umowy postanowi inaczej.

Zgodnie z art. 750 K.c., strona, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę zlecenia, może ponieść odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej stronie w wyniku takiego działania lub zaniechania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *