Środki trwałe to trwałe aktywa, które służą przedsiębiorstwu przez dłuższy okres czasu i nie są przeznaczone do sprzedaży w normalnym obrocie działalności gospodarczej. Środki trwałe to np. budynki, maszyny, urządzenia, samochody, sprzęt komputerowy, meble, narzędzia, urządzenia transportowe, itp.

Środki trwałe stanowią stały majątek przedsiębiorstwa, który jest wykorzystywany do prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej, a ich wartość wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa, gdyż stanowią koszty uzyskania przychodu.

Środki trwałe są zwykle zarejestrowane w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa jako wartości niematerialne i materialne oraz jako nieruchomości i ich wyposażenie. Okres użyteczności środków trwałych jest oceniany przez przedsiębiorstwo i zwykle określony w latach. Wartość środków trwałych zwykle maleje wraz z upływem czasu ze względu na ich eksploatację, zużycie czy też zmiany wartości rynkowej.

W ramach księgowości przedsiębiorstwa środki trwałe są rejestrowane na koncie bilansowym jako aktywa trwałe, a ich wartość jest amortyzowana (czyli rozłożona na okresy użytkowania) w celu zmniejszenia wartości księgowej środków trwałych na bilansie.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Na czym polega amortyzacja?

Amortyzacja środków trwałych to proces zmniejszania wartości księgowej tych aktywów w celu odzwierciedlenia ich zużycia w trakcie użytkowania. Jest to proces rozłożenia kosztów nabycia środka trwałego na okresy, w których środek ten będzie wykorzystywany do celów produkcyjnych, usługowych czy handlowych.

Amortyzacja środków trwałych jest wyznaczana na podstawie okresu użytkowania oraz ceny nabycia. Okres amortyzacji jest ustalany na podstawie przewidywanego czasu użytkowania danego środka trwałego oraz jego wartości rezydualnej (szacowanej wartości, jaką można uzyskać z tego środka po zakończeniu jego okresu użytkowania).

W zależności od kraju i przepisów podatkowych, istnieje wiele metod amortyzacji. Najczęściej stosowane są metody liniowe, degresywne lub jednorazowe.

Metoda liniowa polega na równomiernym rozłożeniu kosztów amortyzacji na każdy rok użytkowania środka trwałego. Metoda degresywna zakłada, że koszty amortyzacji są wyższe na początku okresu użytkowania, a następnie stopniowo maleją w kolejnych latach. Metoda jednorazowa polega na jednorazowym odpisaniu całej wartości amortyzacyjnej w jednym okresie.

Amortyzacja ma wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, ponieważ zmniejsza wartość księgową środków trwałych na bilansie. To z kolei wpływa na wielkość podatku od dochodów, który musi zapłacić przedsiębiorstwo.

Po co amortyzować środki trwałe?

Amortyzacja środków trwałych jest jednym z podstawowych procesów rachunkowości przedsiębiorstw, a jej celem jest odzwierciedlenie faktycznego zużycia i starzenia się tych aktywów w ciągu czasu.

Amortyzacja środków trwałych jest konieczna z kilku powodów:

  1. Odzwierciedlenie zużycia i starzenia się środków trwałych – wraz z upływem czasu wartość i stan techniczny środków trwałych ulegają pogorszeniu. Amortyzacja pozwala na uwzględnienie tej utraty wartości w kosztach przedsiębiorstwa.
  2. Zgodność z przepisami podatkowymi – przedsiębiorstwa są zobowiązane do amortyzacji swoich aktywów zgodnie z przepisami podatkowymi, co ma wpływ na wysokość podatku od dochodu.
  3. Utrzymanie adekwatnego poziomu inwestycji – amortyzacja pomaga przedsiębiorstwu utrzymać adekwatny poziom inwestycji poprzez zwrócenie uwagi na potrzebę zastąpienia starych środków trwałych nowymi.
  4. Utrzymanie rzetelnych danych finansowych – amortyzacja jest niezbędna do utrzymania rzetelnych danych finansowych. Odpowiednie amortyzowanie aktywów pozwala na dokładne śledzenie wartości bilansowej i faktycznej wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

W ten sposób amortyzacja umożliwia przedsiębiorstwu dokładne śledzenie wartości i stanu swoich aktywów trwałych, co jest ważne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i planowaniu dalszego rozwoju.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *