Zgodnie z art. 1511 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Dla większości pracowników soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy. Może się jednak zdarzyć, że wystąpi konieczność pracy w weekend. Jak wówczas rozliczyć godziny nadliczbowe? Wyżej przytoczony przepis prawny daje odpowiedź, jak należy zrekompensować pracę w niedzielę lub święto, tj. normalnym wynagrodzeniem oraz 100% dodatkiem. Może zdarzyć się, że wykonywanie pracy w niedzielę lub święto spowoduje przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, co spowoduje konieczność udzielenia innego dnia wolnego. W związku z powyższym pracodawca, u którego zaistnieje konieczność pracy w niedzielę lub święto zobowiązany jest:

 • udzielić pracownikowi dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po przepracowanej niedzieli (art. 15111§1 pkt 1), a w przypadku braku takiej możliwości do końca okresu rozliczeniowego (art. 15111§2) – jeśli chodzi o pracę w niedzielę,
 • udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (art. 15111§1 pkt 2) – jeśli chodzi o pracę w święto,
 • w przypadku braku możliwości oddania dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego zrekompensować godziny nadliczbowe wynagrodzeniem oraz 100% dodatkiem.

Co z pracą w sobotę? Zgodnie z art. 151K. p. pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Z powyższego wynika, że za nadgodziny w sobotę – jako dniu wolnym od pracy – przewidziany jest tylko odbiór wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby pracodawca nie mógł udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (np. pracownik do końca okresu rozliczeniowego przebywał na zwolnieniu lekarskim) i w ten sposób doszłoby do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, wówczas pracownik, zgodnie z art. 151§ 2 K. p. nabywa prawo do wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokości 100 %wynagrodzenia.

Należy również pamiętać, że gdyby się zdarzyło, że praca w sobotę będzie wykonywana np. przez 1 godzinę, pracownikowi trzeba będzie oddać w zamian cały dzień wolny. W sytuacji wykonywania pracy w sobotę dłużej niż 8 godzin, przy jednoczesnej niemożliwości udzielenia dnia wolnego, za pierwsze 8 godzin pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia,  przysługuje dodatek w wysokości 100%, zaś pozostałe godziny należy zrekompensować dodatkiem 50%.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *