Rok

2022

Pokazuje: 1 - 10 z 15 artykułów

Nadgodziny w sobotę a nadgodziny w niedzielę lub święto

Zgodnie z art. 1511 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: Dla większości pracowników soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy. Może się jednak zdarzyć, że wystąpi konieczność pracy w weekend. Jak wówczas rozliczyć godziny nadliczbowe? Wyżej przytoczony przepis prawny daje odpowiedź, …

Wina i kara, czyli o odpowiedzialności porządkowej pracownika

O tym, czy należy karać pracowników i czy kara przynosi efekt w postaci wyeliminowania w przyszłości występowania niepożądanych zachowań, można by długo dyskutować. To, że pracodawca w ogóle może przyjąć, że karał nie będzie, nawet w zasadnych przypadkach, zależy od jego dobrej woli. Wśród podstawowych obowiązków pracodawcy znajdują się: stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny …

Obowiązki pracownika. Między tym, co pracodawca każe a pracownik (nie) musi wykonać

Nawiązanie stosunku pracy oznacza jednocześnie zgodę na wykonywanie czynności wynikających z charakteru zajmowanego stanowiska oraz stosowanie się do poleceń przełożonych. Czy pracownik zawsze zobowiązany jest do wykonania zadań zleconych przez szefa? Czego może żądać pracodawca od podwładnych, by mieściło się w granicach prawa? Zgodnie z art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zaznajamiać …

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopie na żądanie

Kodeks pracy o urlopie na żądanie traktuje dość lapidarnie. Ustawa wskazuje, że: Jak wyżej wskazano, Kodeks pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu na żądanie w terminie zgłaszanym przez pracownika. Może to być zarówno żądnie jednego, jak i 4 następujących po sobie dni. Tak, jak w przypadku normalnego urlopu wypoczynkowego, pracownik nie ma obowiązku wskazywać celu …

Kiedy wypadek jest wypadkiem przy pracy

Tytuł artykułu brzmi nieco jak pleonazm, nie mniej jednak nie każde nieszczęśliwe zdarzenie w miejscu pracy możemy zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Definicję wypadku przy pracy reguluje art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. …

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy przechodzą wówczas w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku braku takich osób prawa te …

Limit umów na czas określony (33) a przedłużenie umowy do dnia porodu

Limit umów na czas określony zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy wynosi 33 miesiące (dla przypomnienia, do wskazanego limitu nie zalicza się umów na okres próbny), a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Zgodnie z § 3 wskazanego artykułu, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy …

Rada pracowników – co to jest i czy warto ją tworzyć w zakładzie pracy

W Kodeksie pracy ustanowiona została zasada partycypacji pracowniczej w zarządzaniu zakładem pracy. Przepis ten nie został jasno sprecyzowany, przyjmując w art. 182 Kodeksu pracy brzmienie: pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Na mocy wskazanej zasady zbiorowego udziału załogi w zarządzaniu zakładem pracy funkcjonują rady pracowników. Rady pracowników zostały wprowadzone …

Rekompensata finansowa za godziny nadliczbowe – jak ją prawidłowo ustalić

Kodeks pracy dopuszcza rekompensatę pieniężną (zamiast rekompensaty czasem wolnym) za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi przysługuje wówczas, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości: • w nocy, • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkłademczasu pracy, • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w …